WEDSTRIJDREGLEMENT:
Magic Carpets Brussels Airport

ARTIKEL 1

Brussels Airport Company (BAC), met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, met ondernemingsnummer 0890.082.292 (‘Brussels Airport Company’ of ‘BAC’) ,organiseert samen met Etihad Airways, met maatschappelijk zetel te New Airport Road, Khalifa City A, P.O. Box: 35566 Khalifa City, Abu Dhabi.een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 16/12/2021 tot en met 9/01/2022, 23u59.

ARTIKEL 2

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 18 jaar oud, met uitzondering van: de personeelsleden van BAC en haar partners, haar reclameagentschappen, elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden, evenals de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden.

Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit wedstrijdreglement zonder voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden over de verwoording van de vragen en de antwoorden op de vragen.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één (1) van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Brussels Airport Company ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

Deze wedstrijd is gericht op inwoners van België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Inwoners van andere landen kunnen ook deelnemen aan deze wedstrijd, maar de winnaar is altijd zelf verantwoordelijk voor de reis naar Brussel.

ARTIKEL 3

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men naar happyholidays.brusselsairport.be surfen. Op deze pagina moet de deelnemer zo veel mogelijk (maximum 10 per level, dus 20 in totaal) gouden magische tapijten verzamelen binnen de snelst mogelijke tijd (maximum 1 minuut per level, dus 2 minuten in totaal). Achteraf dient de deelnemer zijn of haar gegevens in te vullen. Op het einde vult hij/zij de schiftingsvraag in en kiest hij of zij of men op de hoogte gehouden wilt worden van aanbiedingen van Brussels Airport en Etihad Airways.

De deelnemer die de meeste gouden magische tapijten heeft kunnen verzamelen (max. 20 stuks in totaal, verdeeld over 2 levels) binnen de snelst mogelijke tijd (max. 2 minuten in totaal, verdeeld over 2 levels), wint een Etihad Airways-duoticket naar Abu Dhabi. In het geval van een ex aequo zal de tijd bepalend zijn en hierna zal de schiftingsvraag het toelaten om een winnaar te kiezen. Indien er ook hier sprake is van een ex aequo op de schiftingsvraag, zal de persoon die als eerste heeft deelgenomen (dus op de vroegste datum) als winnaar worden aangeduid.

De deelnemer die de meeste gouden magische tapijten heeft kunnen verzamelen (max. 20 stuks in totaal, verdeeld over 2 levels) in de tweede snelste tijd (max. 2 minuten in totaal, verdeeld over 2 levels), wint een modelvliegtuig van Etihad Airways (enkel voor nieuwe Enjoy!-leden). In het geval van een ex aequo zal de tijd bepalend zijn en hierna zal de schiftingsvraag het toelaten om een winnaar te kiezen. Indien er ook hier sprake is van een ex aequo zal de persoon die als eerste heeft deelgenomen (dus op de vroegste datum) als winnaar worden aangeduid.

Elke deelname die onvolledig is, wordt uitgesloten van de wedstrijd. Elke deelnemer mag maximum één (1) keer deelnemen aan de wedstrijd.

ARTIKEL 4

Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op volgende prijzen:

ARTIKEL 5

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail.

Prijzen kunnen niet omgeruild worden en zijn niet omzetbaar in geld, geheel noch gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. BAC behoudt zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 6

Uitgezonderd het geval voorzien in artikel 5, zal er over deze wedstrijd geen telefonische of digitale communicatie plaatsvinden, noch zal er briefwisseling verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 7

Er wordt slechts 1 prijs per adres, per familie, per IP-adres toegekend.

Elke poging tot fraude en elke poging tot het kunstmatig verhogen van de kans om te winnen of elke vorm van manipulatie, al dan niet georganiseerd en al dan niet mits het gebruik van een informaticaprogramma, wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

ARTIKEL 8

BAC kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door BAC voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 9

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om de actie en de wedstrijd of het verloop te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden of indien omstandigheden buiten de wil van de organisatoren dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 10

BAC behoudt zich het recht voor om over de wedstrijd en haar winnaars te communiceren, en dit voor promotionele doeleinden.

De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de social media, de website en andere digitale of analoge kanalen van BAC en van Etihad Airways.

ARTIKEL 11

BAC is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

BAC is niet aansprakelijk voor druk-, spel-, zet- of andere fouten of technische problemen (omtrent internet, e-mail, …).

ARTIKEL 12

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens door Brussels Airport Company NV, Luchthaven Brussel Nationaal, 1930 Zaventem en Etihad Airways, met maatschappelijk zetel te New Airport Road, Khalifa City A, P.O. Box: 35566Khalifa City, Abu Dhabi. Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze wedstrijd te garanderen.

Indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan door het daartoe voorziene vakje aan te vinken en/of het keuzevak te selecteren, mag BAC deze deelnemer informeren met betrekking tot promoties huidige en toekomstige aanbiedingen van BAC en wedstrijden via haar nieuwsbrieven.

BAC behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de terzake geldende regelgeving. Door persoonsgegevens te delen, gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord dat Brussels Airport Company persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de modaliteiten beschreven in haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op de website: https://www.brusselsairport.be/nl/privacy-policy.

Brussels Airport Company is verantwoordelijke voor de verwerking en Etihad Airways is de verwerker van de persoonsgegevens die de deelnemer in het kader van deze wedstrijd verstrekt.

De deelnemer kan te allen tijde kosteloos zijn persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen of zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hiertoe volstaat het om een e-mail naar privacy@brusselsairport.be te sturen.

ARTIKEL 13

Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.

ARTIKEL 14

Dit reglement wordt exclusief beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen in verband met dit reglement, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.